Lajmi.net

Lajmi.net mundëson lajme të interesit të përgjithshëm, me përqëndrim në politikën dhe lajmet nacionale në Kosovë dhe më gjerë.
Webfaqja lajmi.net është krijuar në shtator 2013 me qëllimin dhe përkushtimin që të bëhet mediumi më i besueshëm, tërheqës dhe i shpejtë në Kosovë.
Me një pamje dhe paraqitje ndryshe, dhe një përmbajtje të pavarur, mediumi synon profesionalizëm dhe cilësi që shkon përtej tregut vendor dhe rajonal.

Shfaq më shumë
Alternate Text