MIA Entertainment

Kanali i vetëm zyrtar i MIA Records i cili menaxhohet nga vet MIA Records me ekipin menaxhues. Të gjitha të drejtat e videove të publikuara i takojnë MIA Records , të cilat janë të mbrojtura ligjërisht. Videot nga ky kanal nuk mund të kopjohen, të gjithë shkelësit e të drejtave do të ndjeken penalisht sipas dispozitave ligjore në fuqi. Për çdo informacion të mëtejshëm kontaktoni tek: [email protected] © 2018 MIA Records. Të gjitha të drejtat e rezervuara. The only official channel of MIA Records managed by MIA Records with his management team. All rights videos published belonging MIA Records, which are legally protected. Videos from this channel can not be copied, all rights violators will be prosecuted according to legal provisions in force. For any further information contact us: [email protected] © 2018 MIA Records. All Rights Reserved.

Shfaq më shumë
Alternate Text